Our services

મોતિયો - Cataract

મોતિયો એ એક સામાન્ય રોગ છે. જેમાં અખોનાં લેન્સ ધૂંધળા થાય છે. તેથી જોવામાં તકલીફ પડે છે. મોતિયાનાં ઘણા પ્રકાર હોય છે. જેમાં સૌથી વધુ વૃદ્ધાવસ્થાનો મોતિયો છે. જે ૫૦ થી વધુ ઉમર ની વ્યક્તિઓને થાય છે .

Cataract is a common disease. In which the lens of the sky is dim. So there is a problem in seeing. There are many types of cataracts. Which is the oldest cosmopolitan cottage. This happens to individuals over 50 years of age.

સારવાર - Treatment

મોતિયાનો એક માત્ર ઈલાજ તેનું ઓપરેશન છે. આ ઓપરેશન ની સાથે યોગ્ય લેન્સ પસંદ કરવાથી તમારી આંખના નંબર (દૂર/નજીક તેમજ ત્રાંસા) પણ દૂર થઈ શકે છે.

The only available treatment for cataract is its surgical removal & replacement of the cataractous lens with an artificial intraocular lens (IOL). The time of surgery can be decided according to individual 's need of vision, type of cataract, age etc. but only after the discussion with your eye specialist. We at Netra eye hospital do all our surgeries by phacoemulsification with latest technological advancements, without need of any stitches, injection or bandages.

મલ્ટીપલ IOL પસંદગીઓ નીચે મુજબ ઉપલબ્ધ હોઈ શકે છે - Multiple IOL choices can be available as under

Aberration free/Aspheric IOL

Apart from giving very good quality of vision, due to its design these lenses also give excellent night vision & improve contrast sensitivity.

Toric IOL Corrects pre existing corneal astigmatism and reduces need for spectacles post - op.

Multifocal IOL Provide clear vision for all distances almost without spectacles.

Accommodating IOL Gives excellent quality of distance, near & intermediate vision without glass & without glare.

Extended Depth Of Focus IOLs Provides crisp and clear vision for all distances with enhanced depth of focus along with high definition visual quality almost without spectacles.

આંખના નંબર - Refractive Surgery

If you have a refractive error, such as nearsightedness (myopia), farsightedness (hyperopia), astigmatism or presbyopia, refractive surgery is a method for correcting or improving your vision. There are various surgical procedures for correcting or adjusting your eye's focusing ability by reshaping the cornea, or clear, round dome at the front of your eye. Other procedures involve implanting a lens inside your eye. The most widely performed type of refractive surgery is LASIK (laser-assisted in situ keratomileusis), where a laser is used to reshape the cornea.

Astigmatism can be corrected with refractive surgery techniques that selectively reshape portions of an irregular cornea to make it smooth and symmetrical. The result is that images focus clearly on the retina rather than being distorted due to light scattering through an irregularly shaped cornea.

Following are the surgical options available at Netra eye Hospital

1) Lasik

2) C- Lasik

3) PRK (epi lasik) for thin corneas

4) Bladeless LASIK

5) ICL for high powers

કીકીમાં ફુલુ પડી જવું - Cornea

Cornea is clear protective outer layer of the eye which plays a key role in vision.

Cornea can be damaged by

* infection

* Degeneration

* Trauma

* Keratoconus

આંખ નું દાન - Eye donation

Any insult to the cornea causes. Scar formation which leads to opacity (or white spot) inside it. If it is disturbing the vision cornea can be exchanged with the other cornea which is donated by some one else.

Netra eye hospital is associated with Lok Drishti eye bank. Which takes Part in spreading awareness in the community about eye donation.

Remember: someone can see the beautiful world with the help of your eyes if you donate Your eyes after death.

વેલ - Pterygium

વેલ (ટેરીજીયમ) એવી વૃદ્ધિ છે જે આંખના સફેદ ભાગને આવરી લેતા ચામડીના પાતળા ભાગ પર વિકસે છે. તે એક ધીમી અને બિનકાર્યક્ષમ વૃદ્ધિ છે. જે ઘણી વખત ફાચર જેવા આકારની હોય છે.

Pterygium is the growth that develops on the thin part of the skin covering the white part of the eye. It is a slow and unnecessary growth that is often faux-like

ઝામર - Glaucoma

ઝામર રોગોના સમૂહ છે જેમાં આંખોની અંદરની બાજુ પ્રવાહી નું સામાન્ય દબાણ (ઇન્ટ્રાઓક્યુલર દબાણ) વધે છે. જો આ પરિસ્થિતી ની સારવાર ના કરાય તો આનાથી દ્રષ્ટી ગુમાવી શકો છો અને સંભવિતપણે અંધાપો આવી શકે છે.

Glaucoma is a group of diseases in which the internal pressure of the eye increases the intraocular pressure (intraocular pressure). If this condition is not treated, it can lose sight of it and possibly lead to blindness.સારવાર - Treatment

* Medicines -Drops, Tablets

* Laser

* Surgery

પડદા નું ખસી જવું - RETINA

The retina is the light-sensitive layer of tissue at the back of the inner eye. It acts like the film in a camera. Images come through the eye's lens and are focused on the retina. The retina then converts these images to electric signals and sends them via the optic nerve to the brain.

The retina is normally red due to its rich blood supply. An ophthalmoscope allows a health care provider to see through your pupil and lens to the retina. If the provider sees any changes in the color or appearance of the retina, it may indicate a disease.

Anyone who experiences changes in sharpness or color perception, flashes of lights, floaters, or distortion in vision should get a retinal examination.